رشد

کسب و کارهای سال ۲۰۲۳

نرم افزار  CRM  بهوان

افزایش فروش و وفادارسازی مشتریان

مشاوره رایگان

مشتریانی که به ما اعتماد کردن

ویژگی های برتر

CRM بهیدو

مشارکت و تعامل تیم جهت ارتقا بهره وری

الویت بندی وظایف کارکنان سازمان و شرکت ها

ایجاد هم راستایی با اهداف کسب و کارها

استفاده از تجربیات و نظرات کارکنان

مشارکت مشتری در بازخورد روند وفادارسازی و فزایش فروش

یکپارچگی سطح نرم افزار

شناسایی بهتر فرآیندهای کسب و کار

نظارت و پیگیری،تجزیه و تحلیل،ارزیابی و بهینه سازی

در بهیـدو مشـاوره رایگـــان دریافت کنیـد

Name(Required)
×

در بهوان مشاوره رایگان دریافت کنید

فرم مشاوره